Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Zhidao , gevestigd aan Aan de Dril 10, 5801 HX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12049965 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.zhidao.nl,
Aan de Dril 10, 5801 HX, Venray
Tel +31651469310,

 

I.M.M. Huijbers is de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die Zhidao verwerkt:

Zhidao verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten na de intake met uw uitdrukkelijke toestemming, en/of omdat u deze aan ons verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Zhidao verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsinformatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Zhidao verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling via een beveiligd boekhoudprogramma
 • declaratie te faciliteren bij zorgverzekeraars
 • u te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is
 • informatie uit te wisselen met overige zorgverleners waarmee u een behandelrelatie hebt, dit alleen na expliciete toestemming van uzelf.
 • de diensten die Zhidao levert zo goed mogelijk te kunnen doen
 • u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van Yogacentrum Venray, ook na het laatste contact door middel van mail/nieuwsbrief, welke gemiddeld 4 keer per jaar gestuurd zal worden

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Zhidao neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zhidao bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens < tot 7 jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zhidao verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een juiste administratie en het doen van belastingaangifte.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Zhidao gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zhidao en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijke indienen en uw verzoek sturen naar info@zhidao.nl.

 

Zhidao wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Zhidao neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst, welke voldoet aan de in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zhidao.nl