Voor Bedrijven

Zhi Dao Advies voor bedrijven en instellingen is ontstaan uit de jarenlange internationale management loopbaan van Drs. Ing. Ignas Huijbers op het gebied van opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van management systemen op in eerste instantie milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit. Dit is bovendien uitgegroeid tot de integratie van kwaliteitsdenken, procesgericht organiseren en competentieontwikkeling, op zowel operationeel niveau als strategisch niveau in internationale concerns.

 

Uit deze benadering, waarin vooral aandacht wordt gegeven aan competenties, verantwoordelijkheid, transparantie en eenduidigheid zijn diverse diensten ontstaan, waarbij steeds in overleg met de wensen en mogelijkheden van de klant een geschikte vorm wordt gekozen. Ignas Huijbers kiest steeds voor een geïntegreerde aanpak van proces en functionaris om tot een resultaatgerichte oplossing te komen.

 

Daarnaast is de combinatie met zijn geneeskundige achtergrond een belangrijke insteek voor specifieke aanpak van ziekteverzuim, zowel organisatorisch als praktisch: het daadwerkelijk oplossen van verzuimproblematiek. De dienstverlening varieert van preventieve spreekuren tot reïntegratie-trajecten, en van procedurele verzuimregelingen tot case-management.

Benadering

 

Adviestrajecten

Een kennismaking met Zhi Dao Advies begint met een open en vrijblijvend gesprek.Tijdens dit gesprek zal de inventarisatie van uw behoeften en wensen concreet worden gemaakt. Hierna vormt Zhi Dao zich een beeld van de vraagstelling en vertaalt deze in een oplossingsrichting. Daaruit wordt een voorstel gedaan voor een plan van aanpak. De inzet van Zhi Dao wordt daarin afgestemd op de wensen en mogelijkheden die de organisatie zelf heeft. Zhi Dao kan dan fungeren als projectleider, coach, adviseur, of trainer. Ook interim management behoort tot de mogelijkheden. Altijd wordt gewerkt met afgeronde dienstverlening met een resultaatverplichting. De projectdoorloop en de personele inzet wordt daarop afgestemd. Afhankelijk van de omvang van het project worden evaluatiemomenten tussentijds en achteraf ingepland en een rapportage per geïdentificeerde fase opgemaakt. Zo houdt de opdrachtgever zicht op de voortgang en inzet van Zhi Dao en van de behaalde resultaten binnen het project.

 

Verbeterprojecten

De insteek van de verbeteringen is steeds:

 • Processen optimaal en transparant inrichten, geënt op gewenste normeringen en standaarden (ISO, OHSAS) of wettelijke kaders
 • De benodigde competenties binnen elk proces vastleggen (en evt. coachen daarop)
 • De processen doelgericht en meetbaar maken met prestatie-indicatoren
 • Een logische organisatorische interface ontwikkelen voor deelprocessen, zowel horizontaal als verticaal
 • Rapportagesystemen afstemmen op de procesmetingen
 • Een logische en eenduidige communicatiestructuur ontwikkelen
 • Individuele ontwikkeling en teamontwikkeling ten aanzien van procesgericht werken en besturen, verantwoording nemen voor het proceseigenaarschap
 • Strategische processen stroomlijnen en integreren

 

Verzuim en Reïntegratie

Voor verzuimtrajecten en reïntegratietrajecten worden naast raamafspraken met de opdrachtgever ook individuele afspraken gemaakt met de cliënt, en prestatie-afspraken tegen vaste prijzen met de opdrachtgever. Zo heeft iedereen helderheid vooraf. Op basis van het volgende stappenplan wordt het

 • Individuele traject bepaald:
 • Intakegesprek
 • Profiel problematiek
 • Plan van aanpak en prognose
 • Accorderen door opdrachtgever en cliënt
 • Begeleiding en behandeling tot volledige reïntegratie
 • Eindrapportage na instemming cliënt

Daarnaast wordt met de opdrachtgever periodiek in algemene zin een evaluatie uitgevoerd over de diensterverlening. Voordelen van deze benadering zijn dat fysieke en psychische problematiek in één behandelmethode opgelost kan worden, met duidelijke prognose over de duur van de behandelingen. De methode werkt goed bij preventieve zorg als bij curatieve zorg, bij reïntegratie in eigen functie zowel naar een andere functie in eigen bedrijf of daarbuiten. Door de grote ervaring van Zhi Dao op management gebeid, op het gebied van werkomstandigheden en door de geneeskundige kennis is een geïntegreerde aanpak snel en duidelijk op te stellen.

Diensten

 • Strategisch Management
 • Strategische planningscyclus & coaching planvorming
 • Advies en coaching bij organisatieveranderingen
 • Management & Team Coaching
 • Toepassen INK managementmodel
 • Invoeren Balanced Score Card
 • Competentie-ontwikkeling
 • Procesmanagement
 • Advies en ondersteuning bij de verbetering van efficiency en effectiviteit van organisatie en bedrijfsprocessen
 • Verbetering, beheersing en vernieuwing van bedrijfsprocessen
 • Analyseren en optimaliseren van processen
 • Integratie van procesonderdelen
 • Communicatie en rapportagestructuren
 • Management van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzaken
 • Opzetten en invoeren van managementsystemen conform ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Opzetten van managementsystemen gekoppeld aan strategische bedrijfsvoeringsprocessen
 • Koppeling managementsystemen aan prestatie-indicatoren en planvorming
 • Invoeren organisatorische instrumenten ten behoeve van Total Quality Management
 • Attitudeontwikkeling en training:
 • Procesgericht denken
 • Analytische vaardigheden
 • Klantgerichtheid
 • Verantwoording nemen
 • Leiderschap
 • Sturen van processen
 • Zelfsturing
 • Vertalen en invoering van wettelijke regelingen in de procesvoering
 • Milieurichtlijnen
 • Arbeidsomstandigheden richtlijnen
 • Verzuimmanagement
 • Werkwijze verzuimproblematiek
 • Advies en beleid t.a.v gezondheidsvraagstukken
 • Communicatiestructuren

Opdrachtgevers

Zhi Dao Advies heeft ervaring met diverse sectoren uit het bedrijfsleven:

Profit

 • Metaalbranche (ca.500 medewerkers)
 • Cosmetica (ca. 300 medewekers)
 • Bouwmaterialen (ca. 1300 medewerkers)
 • Textieldrukkerij (ca. 1000 medewerkers)
 • Voedingsmiddelenindsutrie ( ca. 50 medewerkers)
 • Automatisering (ca. 20 medewerkers)
 • Bancaire & verzekeringsinstelling (ca. 50 medewerkers)

Non profit

 • Zorginstelling ( ca. 1300 medewerkers)
 • Basisschool ( ca. 20 medewerkers)
 • Gemeentelijke organisatie (ca. 45 medewerkers)
 • Referenties worden alleen gegeven op vertrouwelijke basis en na consultering van de betrokken partijen.

Projecten

Van onderstaande projecten zijn op aanvraag nadere geanonimiseerde projectbeschrijvingen beschikbaar.

Strategisch Management

 • Opzetten en implementeren Integrale bedrijfsplannen en planningcyclus in industriële concernorganisatie met 40 BV’s, gekoppeld aan Business Balanced

Scorecard

 • Revitalisering total quality management in engineering organisatie
 • Opzetten en inhoudelijk vormgeven Management Development en competentiemanagement binnen industriële omgeving
 • 360 graden evaluaties als functioneringsbeoordeling binnen de zorgsector
 • Kennismanagementsystemen binnen professionele organisatie
 • Ontwikkeling van een Expertisecentrum in Verpleging- & Verzorgingssector
 • Prestatie-indicatoren en management van processen in de sector Verpleging en Verzorging

Procesmanagement

 • Optimalisatie processen binnen afdeling gemeentelijke organisatie
 • Competentiegericht coachen voor midden en hoger kader
 • Resultaatgericht sturen van processen
 • Certificering van de processen binnen een Verplegings- & Verzorgingssector
 • Management van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzaken
 • Opzetten en invoeren van managementsystemen conform ISO 9001 in diverse bedrijven
 • Aanpassen aan normering conform ISO 9001:2000 in diverse bedrijven
 • Opzetten kwaliteitsysteem in de Zorgsector
 • Advisering t.a.v. rookbeleid na invoering aanpassingen tabakswet
 • Interim management, aanspreekpersoon naar Arbodienst bij Risico Inventarisatie en Evaluatie namens bedrijf

Verzuimmanagement

 • Invoeren systematiek interne verzuimbegeleiding bij gemeentelijke instelling
 • Bewerkstelligen significante verzuimreductie binnen Basisschool
 • Verzuim & Reïntegratie begeleiding binnen zorgsector
 • Stressmanagement en begeleiding binnen zorgsector
 • “Gezond naar en van het werk” –project binnen medisch instituut

Zorgsector

 • Implementatie Arcares richtlijn Vocht & Voeding
 • Implementatie Slikprotocollen
 • Ontwikkeling en Implementatie BOPZ beleid
 • Opzetten expertisecentrum
 • Implementatie van Multidisciplinaire samenwerking in Verpleging & Verzorging
 • Coachen op competenties van professionals in de Zorg

Publicaties

 • Zhi Dao Advies: Een gefundeerde aanpak van RSI met behulp van Traditioneel Chinese Geneeskunde
 • Zhi Dao Advies: Verzuimmanagement en Reïntegratie
 • Zhi Dao Advies: Preventie en behandeling van Psychische Werkdruk
 • Zhi Dao Advies: Stressmanagement met succes
 • Zhi Dao advies: Lichamelijke werkgerelateerde klachten onder controle
 • Zhi Dao Advies: Hoe creëert u de vitale werknemer
 • Zhi Dao Advies: De vitale en stressbestendige docent binnen handbereik
 • Zhi Dao Advies: Een Burn out? Hartverwarmende behandeling met Traditionele Chinese Geneeskunde.

Trainingen

Zhi Dao Advies heeft onderstaande trainingen in haar pakket. De trainingen zijn opgebouwd uit modules van dagdelen en zijn daardoor goed te combineren en uit te breiden met andere modules. De trainingen kunnen op maat worden gemaakt door het inbrengen van eigen cases en werkmethoden. De trainingen zijn toegankelijk voor groepen van 6 tot 12 personen en worden op lokatie gegeven. Naast de bestaande trainingen zijn trainingen in overleg samen te stellen uit bestaande modules of door nieuwe modules toe te voegen.

Strategisch Management

 • Omgaan met prestatie-indicatoren en balanced scorecard (3 dagdelen)
 • Het management team in actie (op maat in max. 8 modules)
 • Hoe creëert u een integraal bedrijfsplan (3 dagdelen)
 • Competenties ontdekken en ontwikkelen (2 dagdelen, uitbreidbaar met modules)
 • Het ontwikkelen van personele ontwikkelplannen (2 dagdelen)
 • Coaching on the job (3 x 2 dagdelen)

Procesmanagement

 • Procesbeschrijvingen maken en vastleggen (2 dagdelen)
 • Management van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzaken
 • De Kwaliteitsmanager als integrator in het bedrijf (3 x 2 dagdelen)
 • Sturen op kwaliteit van mensen (3 x 2 dagdelen)

Verzuimmanagement

 • Valkuilen bij Casemanagement en reïntegratie ( 2 dagdelen)

Zorgsector

 • Slikproblematiek voor verzorgenden ( 1 dagdeel)
 • Verstrekking van Vocht en Voeding (1 dagdeel)
 • Projectmanagement in de Zorgsector ( 3 x 2 dagdelen)
 • Kwaliteit volgens het INK-model voor afdelingshoofden en middle management (2 dagdelen)
 • Prestatiegericht leidinggeven ( 3 dagdelen)
 • Coachen voor leidinggevenden (2 dagdelen)
 • Competentiegericht ontwikkelen van personeel (2 dagdelen)
 • Toepassen van intercollegiale toetsing voor professionals in de zorg( 2 dagdelen)

Portfolio

Interim Management

Waar professionele begeleiding en coaching van personeel nodig is, waar veranderingstrajecten moeten plaatsvinden en waar vooruitgang nodig is, vanaf middle management tot bestuurlijk niveau.

 

Projectmanagement en -ondersteuning

Doorvoeren van projecten waar ervaring ontbeert, de tijd onbreekt en sturing extra aandacht verdient om projecten op tijd, binnen budget en met afgesproken resultaten af te ronden.

 

Organisatiedoorlichting

Het analyseren van de organisatie-onderdelen, werkwijzen en processen om te komen tot de meest optimale resultaten.

 

Management Informatiesystemen

Waar sturinginstrumenten nodig zijn en beheerd moeten worden. Waar sturingsmechanismen ontwikkeld moeten worden van strategisch tot operationeel niveau. Van beleidscycli tot dagelijkse teugkoppelmechanismen, van evaluatie van personele aspecten tot fysieke metingen.

 

Coaching

Voor individuen en teams.

Waar professionalisering, competentie-ontwikkeling, her-ijking van taken en werkpakketten leidt tot nieuwe vormen van samenwerking, professionele eisen en bij interne of externe (her)oriëntatie.

Waar individuele afwijkingen optreden van gewenst optreden en attitude.

Training

Als specifieke inhoudelijke aandachtspunten versterking of blijvende aandacht behoeven. Train de trainer-programma's op alle niveau's.